หน้าเว็บ

Follow by Email

วันพุธที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2555

ทางโลก ทางธรรม

ปัญญาในการทรงจำธรรมที่ได้ฟังมาแล้ว เป็นสุตมยญาณอย่างไร?
http://84000.org/tipitaka/pitaka2/v.php?B=31&A=95&Z=104

ปัญญาในการฟังธรรมแล้วสำรวมไว้ ชื่อว่าสีลมยญาณอย่างไร?
http://84000.org/tipitaka/pitaka2/v.php?B=31&A=951&Z=1087

ถาม ต่อครับ ถ้าไม่ใช่การเรียนแบบทางโลก แล้วจะไปเรียนแบบใหนละครับ? พระสารีบุตรท่านก็ให้เรียนแบบทางโลกนี้แหละ แล้วท่านไปเรียนแบบใหนละครับ?

ถ้า จะไปนั่งสมาธิ เรียนในนิมิต มันเป็นคำสอนของ อาฬารดาบส กับ อุทกดาบส นะครับ เจ้าชายสิทธถะทำมาแล้ว ขนาดบำเพ็ญมา ๔ อสงไขย์แสนกับป์ บวกอีก ๖ ปี ยังบอกว่า สมาธิ ไม่มีปัญญาอะไรที่จะเอาไปดับทุกข์ แล้วท่านคิดว่า ท่านจะทำได้หรือครับ?